gedachtewisselingen_gedachtewisseling 10

Kritiek van Aryan van der Leij en Kees Vernooy 

Op 1 oktober 2020 schrijven Van der Leij en Vernooy een brief aan de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK), met het verzoek die brief openbaar te maken en publiekelijk afstand te nemen van de uitspraken die Ewald Vervaet namens de WSK op 23 september 2020 had gedaan.
   De WSK neemt geen afstand van die uitspraken en er ontstaat een e-correspondentie, vooral tussen Van der Leij en Vervaet. Terwijl Vervaet de verschillen tussen hun zienswijzen uiteenzet en aantoont dat zijn zienswijze houdbaar is en die van Van der Leij niet, weerlegt Van der Leij dit niet, maar reageert hij vooral met schelden en spelen-op-de-man.
 
* Aryan van der Leij (geboren in 1946), emeritus hoogleraar Orthopedagogiek
* Kees Vernooy (geboren in 1945), emeritus lector Effectief taal- en leesonderwijs
* Ewald Vervaet, ontwikkelings- en leespsycholoog, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam en schrijver van Ontdekkend Leren Lezen (OLL) 
* kerngroep Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

Samenvatting (nadere uitleg staat in Vervaets brief van 16 oktober 2020) en in Vervaets internetartikel ‘Directe Instructie (DI)’ van 29 december 2020)
Van der Leijs (en Vernooys) zienswijze:
1. ‘De empiristisch-positivistische werkwijze, volgens welke Van der Leij en Vernooy werken, levert feiten op’: niet houdbaar volgens Vervaet.
2. ‘De inferentiële statistiek levert feiten op’: niet houdbaar volgens Vervaet.
3. ‘Ontwikkelingsfasen en de lijn “louter hakken –> hakken-en-gissen –> hakken-en-plakken –> onmiddellijk lezen” bestaan niet‘: niet houdbaar volgens Vervaet.  
4. ‘Trainen van niet-rijpe kinderen levert ontwikkelings- en onderwijsfeiten op’: niet houdbaar volgens Vervaet.

Vervaets zienswijze:
1. ‘De empirisch-feitelijke werkwijze, volgens welke Vervaet werkt, levert feiten op’: houdbaar volgens Vervaet.
2. ‘De inferentiële statistiek levert schijnfeiten op’: houdbaar volgens Vervaet.
3. ‘Ontwikkelingsfasen en de lijn “louter hakken –> hakken-en-gissen –> hakken-en-plakken –> onmiddellijk lezen” bestaan wel‘: houdbaar volgens Vervaet.
4. ‘Trainen van niet-rijpe kinderen levert ontwikkelings- en onderwijsschijnfeiten op’: houdbaar volgens Vervaet.

Gedachtewisseling
1. Op 23 september 2020 nemen Van der Leij, in Vernooy’s plaats, en Vervaet deel aan het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over leesvaardigheid. Klik hier (aan het slot zegt Vervaet zonder microfoon: ‘Maar daar wil ik wat op zeggen. Ik ben ook wetenschapper. Hallo! Ik heb doctor voor mijn naam staan en Van der Leij heeft doctor voor zijn naam staan’ en tegen de heer Van der Leij: ‘En graag of niet, maar u móet mij erkennen als uw gelijke’; klik hier en ga naar Bijlage 1, Addendum). Van der Leij pleit daarin vóór DI.

2. Op 1 oktober schrijven Van der Leij en Vernooy een brief aan de WSK: ze verzoeken de WSK afstand te nemen van Vervaets woorden over Directe Instructie en Bouw!, waar zij zelf een feitelijke grondslag aan toedichten. Klik hier (WSK) en hier (Histos).

3. Op 16 oktober schrijft de WSK een brief aan Van der Leij en Vernooy: de WSK neemt om vier redenen geen afstand van Vervaet en zijn woorden over Directe Instructie en Bouw!. Klik hier.
   Op diezelfde dag schrijft Vervaet een brief met bijlage aan Van der Leij en Vernooy: zij werken anders dan hij – zij geven geen psychologische verklaringen voor opmerkelijke verschijnselen maar hanteren wel inferentiële statistiek, psychometrie en trainingen van niet-rijpe kinderen; hij geeft wel zulke verklaringen maar hanteert geen inferentiële statistiek, psychometrie en zulke trainingen; alle drie ziet hij als slachtoffer van de geschiedenis; Vernooy heeft hem ten minste drie keer buiten de wetenschappelijke gemeenschap gesloten; Vernooy heeft ten minste dertien misverstanden over Vervaets opvattingen en werkwijze; Directe Instructie heeft geen feitelijke grondslag; Ontdekkend Leren Lezen heeft wel een feitelijke grondslag; Bouw! heeft geen feitelijke grondslag; het Leesverbeterplan Enschede had geen feitelijke grondslag; de speculatieve status van ‘ongeveer tien letters vóór groep 1’. Klik hier.

4. Op 2 november schrijft Van der Leij een brief aan de WSK: hij gaat niet in op  Vervaets brief van 16 oktober, benadrukt opnieuw de feitelijke aard van Bouw!, trekt Vervaets wetenschappelijkheid in twijfel en sluit Vervaet buiten een verdere gedachtewisseling. Klik hier (WSK) en hier (Histos).
   Zijn begeleidend schrijven: ‘in antwoord op uw onderstaande mail en de brieven d.d. 16-10-2020 stuur ik u bijgaande brief met het verzoek die onder uw leden te verspreiden’.

5. Op 6 november schrijft de WSK een brief aan Van der Leij: zijn brief van 2 november weerlegt niets van Vervaets brief van 16 oktober; om twee redenen twijfelt de WSK niet aan Vervaets wetenschappelijkheid. Klik hier.
   Op diezelfde dag schrijft Vervaet een brief aan Van der Leij: hij heeft aangetoond dat Bouw! geen feitelijk en wel een schijnfeitelijk karakter heeft en stelt dat Van der Leij nergens op in gaat. Klik hier.

6. Op 10 november schrijft Van der Leij een brief aan de WSK. Klik hier (WSK) en hier (Histos).
   Zijn begeleidend schrijven: ‘bijgevoegd treft u mijn antwoord aan op uw brief d.d. 6-11. Ik geef daarin ook aan dat ik onze gedachtenwisseling n.a.v. de uitspraken van uw woordvoerder de heer Vervaet tijdens het Ronde Tafel gesprek d.d. 23-9-2020 als beeindigd beschouw’.

7. Op 13 november schrijft Vervaet een brief aan Vernooy, om hem te herinneren aan zijn brief en bijlage van 16 oktober. Klik hier

8. Op 18 november schrijft de WSK een brief aan Van der Leij. Klik hier.
   Op diezelfde dag schrijft Vervaet een brief aan Van der Leij: hij geeft de kern van de gedachtewisseling weer, zet uiteen dat het om een paradigmatische strijd gaat, nodigt hem uit om kwalificaties als ‘nepinformatie’, ‘leugens’ en ‘flagrante onzin’ hard te maken en hem daarvoor openlijk aan te klagen en schrijft dat hij het afslaan van die uitnodiging zal uitleggen als een erkenning van Vervaets gelijk en Van der Leijs ongelijk. Klik hier.

9. Op 19 november schrijft Van der Leij een brief aan de WSK: hij noemt Vervaet voor het eerst ‘dr. Prietpraet’, maar gaat nog steeds nergens op in. Klik hier.

10. Op 21 november schrijft Vervaet een brief aan Van der Leij: hij nodigt Van der Leij uit om hard te maken dat zijn stellingen van 18 november prietpraat zijn. Klik hier

11. Op 21 november schrijft Van der Leij een brief aan Vervaet: hij herhaalt het feitelijke karakter van Bouw! en stelt dat Vervaet beweerd zou hebben dat er in of rond Bouw! wetenschappelijke fraude zou zijn gepleegd. Klik hier.
   De WSK en Vervaet reageren niet op Van der Leijs e-brief maar Vervaet zet er op diezelfde webpagina vijf kanttekeningen bij.

ooooo=ooooo

12. Op 20 januari schrijft de WSK in verband met Directe Instructie een brief aan Van der Leij. Klik hier
   De bijlage waarnaar verwezen wordt is ‘Directe Instructie: ineffectief bij niet-rijpe kinderen; overbodig bij rijpe kinderen’. Klik hier (WSK) of hier (Histos).

13. Op 20 januari schrijft Van der Leij de WSK een brief:  hij noemt Vervaets internetartikel over Directe Instructie een ‘excrement’. Klik hier.

14. Op 21 januari schrijft de WSK in verband met Bouw! een brief aan Van der Leij. Klik hier. Het begeleidende schrijven van de WSK: ‘We hebben kennis genomen van uw reactie van gisteren, maar we hadden het bijgaande al voorbereid vóór die reactie. In de bijlagen onze brief aan u en Vervaets artikel over de twistappel tussen u en hem, Bouw!‘.
   De bijlage waarnaar verwezen wordt is ‘Bouw!, onder de loep genomen’ van Ewald Vervaet. Klik hier.

15. Op 21 januari schrijft Van der Leij een brief en een naschrift aan de WSK: hij herhaalt eerdere standpunten. Klik hier

16. Op 21 januari schrijft Vervaet een brief aan Van der Leij: hij herstelt Van der Leijs geboortejaar, verwerpt de verklaringspoging dat hij zelf wartaal schrijft, maakt aannemelijk dat er een communicatieprobleem in het spel is, stelt voor om dat op te lossen en nodigt hem uit om ernaar te streven in de argumentatiehiërarchie van Graham op de bovenste lagen van gedachte te wisselen. Klik hier.

17. Op 21 januari schrijft Van der Leij een brief aan Vervaet: hij schrijft dat Vervaet liegt, die leugen moet herroepen en zijn verontschuldigingen moet maken – beide publiekelijk. Klik hier.

18. Op 22 januari schrijft Vervaet een brief aan Van der Leij: hij vat nogmaals de gedachtewisseling samen en benadrukt de louter getalsmatig feitelijke maar ontwikkelingspsychologisch en/of opvoedkundig en/of onderwijskundig schijnfeitelijke grondslagen van Directe Instructie en Bouw!. Klik hier.

19. Op 22 januari schrijft Van der Leij een brief aan Vervaet: zelfde e-brief als onder punt 17, met een naschrift om er een automatisch antwoord van te maken. Klik hier.

20. Op 22 januari schrijft Vervaet een brief aan Van der Leij: hij stelt dat het geen leugen maar de volle waarheid is dat Directe Instructie en Bouw! schijnfeitelijke grondslagen hebben, gunt Van der Leij zijn alternatieve waarheid en wenst hem van mens tot mens alle goeds. Klik hier.

21. Op 29 januari sluit Vervaet de e-briefwisseling met Van der Leij en Vernooy af: zijn zienswijze op ontwikkeling en onderwijs is versterkt en hun zienswijze daarop is ernstig verzwakt. Klik hier.

22. Op 10 februari 2021 sluit de WSK de e-briefwisseling met beiden af: de WSK is kennelijk op de goede weg. Klik hier

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 11 februari 2021