Kamervragen 20 april 2009

Op maandag 20 april 2009 hebben twee kamerleden vragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma van basisonderwijs

Schriftelijke vragen van het lid Van Dijk (CDA):

1. Bent u bekend met het artikel “Kleuters op school opgejaagd”?

2. Kunt u bevestigen dat slechts 10% van de kinderen een jaar extra kleutert? Zo ja, wat is de reden hiervoor? Speelt de inspectie hierbij een rol, zo ja welke? Wat is de rol van onderwijskrachten?

3. Wat vindt u van de strekking van het artikel dat teveel kleuters te snel naar groep 3 gaan en zo meer kans hebben op ontwikkelingsachterstanden omdat ze wel cognitief aan deze stap toe zijn maar nog niet op het psychisch-sociale vlak? Wat vindt u van de oproep naar de terugkeer van de kleuterschool door deskundigen?

4. De richtlijn voor het laten overgaan van een kind naar groep 3 is verschoven van 1 oktober naar 1 januari. Wat is de reden hiervoor, is deze verschuiving gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat rekening houdt met de ontwikkelingsfasen van een kind? Zo ja, welk onderzoek en zo nee, waarom niet?

5. Worden de kinderen anders dan middels het leerlingvolgsysteem en toetsen gevolgd waarbij rekening wordt gehouden met hun ontwikkeling en de relatie met een snelle of normale overgang naar groep Zo nee waarom niet?

6. Bent u bereid maatregelen te treffen om te voorkomen dat kleuters te snel naar groep 3 gaan en eventueel de datum terug te laten gaan naar 1 oktober, zo nee waarom niet?

Bron: AD dd 16 april 2009

Schriftelijke vragen van het lid Van der Vlies (SGP):

1. Kent u de berichten ‘Kleuters op school teveel opgejaagd’ en ‘Kleuters moeten spelen’ (Algemeen Dagblad, 16 april 2009)?

2. Herkent u de ontwikkeling dat kleuters op school steeds vroeger beginnen met lezen, schrijven en rekenen? Zo ja, vindt u deze ontwikkeling gewenst?

3. Wat is uw reactie op de beweringen van deskundigen dat het weinig zin heeft om kleuters zo vroeg te oefenen in lezen, schrijven en rekenen en dat kleuters meer zouden moeten spelen?

4. Op welke wijze ziet de Inspectie toe op de overgang van kleuters van groep 2 naar groep 3? Klopt het dat de Onderwijsinspectie in de richtlijn voor de overgang naar groep 3 de datum waarop het kind 6 jaar wordt en in aanmerking komt voor overgang verplaatst heeft naar 1 januari? Zo ja, wat is de reden voor deze wijziging en welke rol spelen ontwikkelingspsychologische argumenten hierin?

5. Hoe bevordert u dat in onderwijs en toezicht zo goed mogelijk rekening gehouden wordt met ontwikkelingspsychologische leeftijden van kinderen?