Waterland 4, Loer aan Volendamse scholen en aan Vervaet

Albert Loer, 28 september 2015

Albert Loer, coördinator van het Samenwerkingsverband Waterland, primair onderwijs, heeft op 28 september 2015 twee brieven geschreven:
A. een brief aan alle basisscholen in Volendam en
B. een brief aan Ewald Vervaet.

= = = = =

A. Loers brief aan alle basisscholen in Volendam:

Enige tijd geleden hebben jullie via het bovenschools management een schrijven gekregen van het samenwerkingsverband over het cursusaanbod van de heer Ewald Vervaet.
In deze brief wordt gesproken over twijfelachtige theorieën zoals prismabrillen, visolietabletten etc. In de volgende zin hebben we het over twijfelachtige theorieën die geen aanvaardbare wetenschappelijke onderbouwing kennen, zoals die van de heer Vervaet. Door de volgorde van de zinnen kan de indruk gewekt worden dat de theorie van de heer Vervaet op één lijn gesteld wordt met prismabrillen en visolietabletten. Deze indruk is ten onrechte, is niet onze bedoeling geweest en daarom bieden wij daarvoor onze excuses aan. Onze bedoeling is geweest u te wijzen op het feit dat de SKOV (Stichting Katholiek Onderwijs Volendam) en het samenwerkingsverband de lijn volgen van het Expertisecentrum Nederlands. Dat wij door ons taalgebruik de heer Vervaet in diskrediet hebben gebracht, betreuren we. Daarvoor bieden we nogmaals onze excuses aan.

Met vriendelijke groet,
Albert Loer
Coördinator

= = = = =

B. Loers brief aan Vervaet:

Geachte heer Vervaet,
Enige tijd geleden werden wij benaderd door de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Deze stichting heeft in de afgelopen tijd fors geïnvesteerd in het leesonderwijs en heeft daartoe vele cursussen gevolgd bij het CPS onder leiding van de heer Cees Vernooy. Enkele personeelsleden van de SKOV hadden aangegeven dat zij uw cursusaanbod wilden volgen. Daarop heeft de SKOV aan ons een onderbouwing gevraagd, waarom dat niet wenselijk is.
De heer van Kempen, onze lees- en dyslexiespecialist, die zelf ook het cursusaanbod in ons oude en nieuwe samenwerkingsverband verzorgt op dit gebied, heeft daarop die onderbouwing geschreven, die daarna is verspreid door de SKOV onder hun scholen in Volendam.
De onderbouwing is in uw bezit gekomen en u heeft daarop een brief verstuurd aan de heer van Kempen, met een afschrift aan mij.
Allereerst wil ik u mijn excuses aanbieden voor het feit dat de indruk gewekt kan worden dat uw theorie op één lijn gesteld kan worden met prismabrillen en visolietabletten. Dat is niet het geval. We geven aan dat uw theorie over dyslexie en het ontstaan daarvan geen aanvaardbare wetenschappelijke onderbouwing kent. Ook in die bewering zijn we niet zorgvuldig geweest. U geeft zelf aan in uw brief dat er twee kampen zijn en we behoren duidelijk niet tot hetzelfde kamp.
Het samenwerkingsverband Waterland zal een rectificatie van de brief van de heer van Kempen naar alle scholen in Volendam sturen. U ontvangt hierbij een afschrift van deze brief.

Blijft staan dat we het niet eens zijn over de benadering van het fenomeen dyslexie, over het ontstaan daarvan en over de behandeling. We behoren tot twee verschillende kampen. Zoals de heer van Kempen in zijn brief aangaf, volgen wij de lijn van het Expertisecentrum Nederlands en de door hen uitgegeven protocollen. Ik ga verder niet inhoudelijk in op de inhoud van uw brief. Die laat ik voor wat het is.
Binnen het samenwerkingsverband Waterland PO zijn de aangesloten schoolbesturen verantwoordelijk voor de lijn die gevolgd wordt en zij zullen u niet uitnodigen om uw gedachtengoed ten aanzien van dyslexie in ons samenwerkingsverband kenbaar te maken.

Tenslotte wil ik u nog melden dat ik onaangenaam verrast ben door uw actie om de brief van de heer van Kempen en uw antwoord daarop naar alle basisscholen in ons samenwerkingsverband te sturen met het verzoek dit door te sturen naar alle personeelsleden van de school. Deze actie geeft aan dat u niet op zoek bent naar een oplossing, maar het meningsverschil wil laten escaleren. Dat betreur ik ten zeerste en had ik niet verwacht van iemand die zich wetenschapper noemt. Het zou u sieren als u dezelfde scholen meldt, dat die mail een vergissing was.

Met vriendelijke groet,
Albert Loer
Coördinator

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 30 juli 2017