Waterland 5, Sipke Gelling en Ewald Vervaet aan alle SKOV-scholen

Sipke Gelling en Ewald Vervaet, 5 oktober 2015

Amsterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel, 5 oktober 2015.

Geachte heer Loer,

In reactie op uw brief van 28 september jongstleden aan Vervaet het volgende.

Vervaet aanvaardt uw excuses voor Van Kempens associatie van zijn dyslexietheorie met prismabrillen en visolietabletten en neemt er voldaan kennis van dat u dit heeft rechtgezet bij de Volendamse basisscholen.
U heeft nagelaten aan die scholen onomwonden te schrijven dat u Van Kempens bewering over Vervaets theorie (over het leesproces en/of dyslexie?) als een ‘twijfelachtige theorie die geen aanvaardbare wetenschappelijke onderbouwing [zou kennen]’ herroept. Sterker, uw schrijven kan gelezen worden als een herhaling van die bewering. Vervaet verzoekt u om de scholen onomwonden uw herroeping te laten weten.

We zijn verbaasd over uw aankondiging dat de schoolbesturen binnen het SWV Waterland Vervaet niet zullen uitnodigen om zijn gedachtengoed ten aanzien van dyslexie kenbaar te maken en vragen ons af of het aan u is om in dezen voor hen te spreken. Wel betreuren we het dat u enerzijds de vooruitlopende lijn van het Expertisecentrum Nederlands volgt maar er anderzijds weinig wetenschappelijk vooralsnog aan vasthoudt schoolleiders, leerkrachten, IB’ers en leesspecialisten af te raden zich over leesverschijnselen door het aansluitende kamp te laten informeren met het oog op goed leesonderwijs voor elk kind.

U dicht Vervaet de bedoeling toe dat hij ‘niet op zoek [is] naar een oplossing, maar het meningsverschil wil laten escaleren’.

  1. Wij hebben deze situatie niet gezocht maar zijn hier geheel onvrijwillig in terechtgekomen door Van Kempens merkwaardige schrijven van rond 1 september.
  2. U doet geen recht aan Gellings deëscalerende oproep in zijn brief van 23 september om ‘niet te lang stil [te] staan bij Van Kempens merkwaardige manier van doen’.
  3. In uw brief escaleert u door de schoolbesturen in de kwestie te trekken.
  4. Door Van Kempens brief van rond 1 september waren onze reputaties als wetenschapper, als uitgever, als aanbieder van de cursus ‘Leesrijpheid’ en als docent van die cursus in het geding. Uiteraard hopen we dat die brief iets eenmaligs was en beperkt bleef tot de basisscholen in Volendam. Echter, daar de onderwerpen lezen en dyslexie onder Van Kempens taak in de hele regio Waterland vallen en wij niet in de gelegenheid of bij machte zijn na te gaan wat, waar, wanneer en hoe Van Kempen zich in het verleden aan oneigenlijks, negatiefs en onjuists over Vervaets werk heeft verspreid en wij het risico niet willen nemen dat hij dat in de toekomst opnieuw zal doen, zagen we ons genoodzaakt Vervaets weerwoord op zijn brief aan alle schoolleiders, leerkrachten, IB’ers en leesspecialisten in de regio toe te sturen en, om dat weerwoord ten volle te kunnen plaatsen, Van Kempens schrijven aan te hechten.
  5. Onzes inziens dient een wetenschappelijk meningsverschil als dat tussen Van Kempen en Vervaet op het scherpst van de snede in de openbaarheid te worden beslecht.

Wij zullen dan ook niet tegemoet komen aan uw verzoek om de basisscholen in de regio Waterland te melden dat de brief van Gelling van 23 september een vergissing was.

U herroept in uw brief van 28 september Van Kempens woorden ‘theorieën die twijfelachtig zijn omdat ze geen aanvaardbare wetenschappelijke onderbouwing kennen’ niet en zet Vervaets wetenschappelijkheid denigrerend neer (‘zich wetenschapper noemt’ – hij ís het). Daarom zien we ons andermaal genoodzaakt om tijd en energie in deze merkwaardige kwestie te steken. Tenzij u deze twee passages binnen vier weken, dus vóór 3 november 2015, herroept zullen we deze brief van ons onder de aandacht brengen van de schoolbesturen en de schoolleidingen in uw gehele regio. We hopen van harte dat we het daarbij zullen kunnen laten en dat we niet voor een tweede of zelfs derde keer in actie dienen te komen om reputatieschade te herstellen of te voorkomen.

Hoogachtend,
S.A. Gelling en dr. E. Vervaet

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 30 juli 2017