gedachtewisseling 13 bergsen en anderen_4

Vervaet aan Kirschner, 27 augustus 2021

Geachte heer Kirschner,

Dank voor uw reactie.

Ik begrijp dat u niet met mij van gedachte wilt wisselen over de ontwikkelingsfeiten die ik heb geboden en dat u mijn uitnodiging in mijn brief van 8 februari om kennis te maken met ontdekkend leren op basis van gebleken rijpheid zoals dat feitelijk plaats heeft op 23 basisscholen, niet aanvaardt. Ik denk dat beide besluiten onjuist zijn omdat van een gedachtewisseling en een kennismaking op basis van feiten een wetenschapper en een wetenschap alleen maar beter kan worden. Ik respecteer uw besluiten wel, wat inhoudt dat ik u niet kan vragen wat uw verklaring is voor het succes van Zo ontdek ik het lezen! op scholen die ermee werken.

Aannemende dat u integer omgaat met feiten ook als die uw stellingnames weerspreken, ga ik ervan uit dat u voortaan niet meer kortweg over ‘ontdekkend leren’ zult spreken maar altijd over twee soorten ‘ontdekkend leren’:
    * ‘ontdekkend leren na gebleken rijpheid’ (dat werkt; zie die 23 scholen) en
    * ‘ontdekkend leren waarbij niet naar rijpheid is gekeken’ (dat slechts op toevalsbasis werkt, namelijk indien de leerstofaanbieders bij toeval de stof aan een rijp kind hebben aangeboden, zonder dat die rijpheid was gebleken – met u zet ik hier levensgrote vraagtekens bij, namelijk wanneer niet-rijpe kinderen ontdekkend geacht worden te gaan leren; overigens werkt Directe Instructie (DI) ook slechts op diezelfde toevalsbasis – vandaar de noodzaak tot veel herhalen in DI, namelijk bij kinderen die niet rijp zijn voor de aangeboden leerstof). 

In punt 6 van mijn brief van 8 februari heb ik het vermoeden uitgesproken dat het succes van Schmeiers boek niet komt door een breed draagvlak onder leerkrachten, zoals u oppert, maar door een geslaagde lobby bij besturen en/of directies. Mocht mijn vermoeden ook maar bij benadering houdbaar zijn, dan verzoek ik u – omdat ik aanneem dat u een integer wetenschapper bent – om nu en in de toekomst niet aan zo’n lobby mee te doen en eventueel reeds door u gedane bijdragen aan zo’n lobby uitdrukkelijk bij besturen en/of directies terug te nemen. 

Met vriendelijke groeten,

dr. Ewald Vervaet

cc: Sarah Bergsen, Anna Bosman, Erik Meester, redactie ScienceGuide, kerngroep WSK, Stichting Histos

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 16 december 2021