Varia

Varia

Via deze pagina kunt u doorklikken naar onderwerpen die niet goed in één van de andere rubrieken onder te brengen zijn.

===o===

Terugdringen lerarentekort met de psychologische ontwikkeling 
Het lerarentekort kan sterk worden teruggedrongen door les te geven óp het ontwikkelingsnivo van elke leerling in plaats van erbóven:
* Noordhollands Dagblad, 6 september 2019: ‘Vijf voorstellen om meer onderwijzers voor de klas te krijgen’.
* Trouw, 18 september 2019: ‘Oplossing voor het lerarentekort: wacht tot kind rijp is voor de leerstof’
   * Reactie van Bert van Oers, Trouw, 3 oktober 2019: ‘Wachten tot kind “rijp” is, is riskant idee’.
   * Reactie van Ewald Vervaet op Van Oers: Open brief, 10 oktober 2019. Samenvatting: 
      1. Dient de ontwikkeling vooraf te gaan aan onderwijs of kan zinvol onderwijs voorafgaan aan de ontwikkeling.
      2. De feiten pleiten voor de eerste zienswijze en tegen de tweede zienswijze.
      3. Van Oers dicht me ten onrechte drie standpunten toe, die ik niet heb.
      4. Beiden zijn we slachtoffer van de geschiedenis die naar 1929 teruggaat.
      5. Mijn benadering dringt het lerarentekort terug; Van Oers’ benadering vergroot die.

===o===

Vraaggesprek in kader van ‘Toegepaste Psychologie’ van LOI (25 juli 2019)
Vraaggesprek met Ewald Vervaet over de psychologische ontwikkeling van het kind in de vorm van een podcast bij de HBO-opleiding Toegepaste Psychologie van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI). 
   Klik hier; duur: 43 minuten en 41 seconden.

Inhoud
  0:00 –   0:35  Inleiding
  0:35 –   6:25  Hoe is Ewald Vervaet ontwikkelingspsycholoog geworden?
  6:25 –   9:43  Ewald Vervaets proefschrift
  9:43 – 14:10  Leren lezen
14:10 – 17:36  De psycholoog Jean Piaget; de ontwikkeling van het identiteitsbesef
17:36 – 22:03  De omslag in de ontwikkeling rond anderhalf jaar
22:03 – 29:50  Werkwijze als onderzoeker; proefjes; doel: samenhang leren kennen
29:50 – 31:35  Lezen, schrijven, rekenen en kloklezen; verschillen met Piaget
31:35 – 35:38  Verwondering, bij het kind en bij de onderzoeker
35:38 – 37:22  Opvoeden en onderwijzen: fasen kennen; aansluiten bij wat het kind kan; anders aanvullen
37:22 – 43:41  Van voorwaardenscheppend leesonderwijs naar leesonderwijs

===o===

Reacties op Staat van het onderwijs (Inspectie van het onderwijs, 11 april 2018)
Op 11 april 2018 het de Inspectie van het onderwijs haar jaarlijkse Staat van het onderwijs gepubliceerd. Ze stelt onder meer dat het onderwijsnivo de afgelopen 20 jaar gestaag is gedaald, juist ook in de kernvakken lezen, schrijven en rekenen.
   Volgens Ewald Vervaet (Stichting Histos) wordt die gestage daling door twee zaken verklaard:
* kinderen krijgen te vroeg allerlei leerstof;
* leerprestaties worden verkeerd bepaald, namelijk met Cito- en andere tests.
   Klik hier voor Vervaets publicaties en toelichtingen in de media.

===o===

Van schootkind tot schoolkind
Op 6 december 2017 is van Ewald Vervaet Van schootkind tot schoolkind verschenen. Het is een boek voor jonge ouders die de ontwikkeling van hun kind tussen geboorte en een jaar of acht op de voet willen volgen.

Omslag: Omslag ‘Van schootkind tot schoolkind’
Inkijkexemplaar, met inhoudsopgave en toegiften over het lezen en schrijven van de kleuter en van het jonge schoolkind: Inkijkexemplaar, met inhoudsopgave en lezen en schrijven
Bespreking door NBD Biblion (7 februari 2018): Bespreking NBD Biblion

Van schootkind tot schoolkind: lief en informatief

===o===

Gedachtewisseling over leesrijpheid en goed kleuteronderwijs tussen:
* Anneke Smits en
 Erna van Koeven, docenten aan de pabo Windesheim te Zwolle, en
* Ewald Vervaet, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam, docent van de cursus ‘Leesrijpheid’ en lid van de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK), Stiching Histos te Amsterdam en de WSK 

Samenvatting
Smits en Van Koeven bekritiseren Vervaets werk en stellen onder meer dat leesrijpheid niet bestaat; zie A1.
Vervaet weerlegt hun kritiek; zie A2.
Smits en Van Koeven trekken zich zonder één punt in Vervaets kritiek weerlegd te hebben en zonder één feit aangedragen te hebben voor hun eerdere uitspraken, uit de gedachtewisseling terug; zie C1.
Vervaet, Stichting Histos en de WSK laten weten dit laakbaar te vinden; zie C2.

Gedachtewisseling
A1. Op 15 december 2016 schrijven Anneke Smits en Erna van Koeven ‘Kleuters in de knel?’. Daarin bekritiseren ze het werk van Ewald Vervaet.
A2. Op 29 januari 2017 reageert Ewald Vervaet op ‘Kleuters in de knel?’. Klik hier.

B1. Op 20 maart 2017 schrijven Anneke Smits en Erna van Koeven ‘(Letter)rijk kleuteronderwijs’, waarin ze naar Ewald Vervaets reactie van 29 januari verwijzen.
B2. Op 30 maart 2017 reageert Ewald Vervaet op ‘(Letter)rijk kleuteronderwijs’. Klik hier.
Eveneens op die dag reageert Histos. Klik hier.
Op 3 april 2017 reageert de WSK. Klik hier.

C1. Op 4 april 2017 schrijven Anneke Smits en Erna van Koeven een brief aan Stichting Histos en de WSK. Klik hier.
C2. Op 8 april 2017 reageert Ewald Vervaet op Smits’ en Van Koevens brief van 4 april. Klik hier.
Op 10 april 2017 reageert Stichting Histos. Klik hier.
Op 19 april 2017 reageert de WSK. Klik hier.

===o===

Rondetafelgesprek met Kamerleden over de toekomst van het kleuteronderwijs
Op woensdag 7 september 2016 hield de Kamercommissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur houdt een rondetafelgesprek over de toekomst van het kleuteronderwijs.
Zie verder de convocatie van de Tweede Kamer en de bijdrage van dr. Ewald Vervaet (Stichting Histos, WSK).

Aan het rondetafelgesprek zijn voorafgegaan:
* de aanbieding van het zwartboek Kleuters in de knel! op 9 april 2013; zie zwartboek ‘Kleuters in de knel!’;
* de Kamermotie over kleutertoetsen met meerkeuzevragen, die op 5 november 2013 is aangenomen; zie Kamermotie van 5 november 2013;
* de Kamermotie over het inrichten van het kleuteronderwijs naar de ideeën van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs, die op 15 maart 2016 is aangenomen; zie Kamermotie van 15 maart 2016. Informatie: Rondetafelgesprek kleuteronderwijs.
 

===o===

Woensdag 20 april 2016: congres ‘We willen gewoon weer goed (lees)les kunnen geven!’
Aanleiding: presentatie van het keerboek Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis van Ewald Vervaet. Klik hier voor het inkijkexemplaar.

De twee hoofdstellingen van Basisonderwijs zonder basis zijn:
* Het overheidsbeleid ontkent of negeert de psychologische ontwikkeling van het kind. Dit berust vanaf 1929 op de ontwikkelbaarheidsgedachte en vanaf 1972 op de zone van de naaste ontwikkeling. Tevens werd Piagets theorie vertekend en verworpen.
* Het overheidsbeleid bevordert tests. Daar komt slechts uit hoeveel procent een kind afwijkt van een gemiddeld. Dat berust op een onhoudbare kijk op de meetfouttheorie van de natuurwetenschappen. Hiertegenover staan proeven die bepalen of een kind ergens aan toe is of met een steekproef uit de stof in hoeverre een rijp kind heeft geleerd.

In Basisonderwijs met basis wordt op fasen en proeven gebaseerd onderwijs geschetst: een kind krijgt alleen ergens les in als het er rijp voor is; vorderingen worden bepaald met representatieve steekproeven uit de te leren stof.

Leerkrachten vertellen over hun werken met ‘ontdekkend leren lezen’ (OLL)
Één van de spreeksters was Esther Meima. Klik hier voor haar presentatie.
Annelies Lettink was de andere spreekster. Klik hier voor haar presentatie.

Aanbieding van het boek aan Michel Rog
Michel Rog, kamerlid CDA en indiener van twee moties die voor het kleuteronderwijs van groot belang zijn, ontving het eerste exemplaar van het boek en gaf een reactie op het boek.
Die moties gingen over de kleutertoetsen van het Cito (www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2013Z20889&did=2013D43132) en over kleuteronderwijs voor kleuters (www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z05026&did=2016D10290).

===o===

Uitzending van De Monitor over het kleuteronderwijs
Op 21 februari 2016 ging het televisieprogramma De Monitor over het kleuteronderwijs. Klik hier voor het programma. Tussen 13:25 en 15:15 kunt u zien hoe Ewald Vervaet de leesrijpheidsproef bij een meisje van 6 jaar en 2 maanden doet. Ze blijkt niet leesrijp te zijn, maar ze doet – zeer tegen de zin van haar school en van haar leerkracht – toch al een half jaar leesles.

===o===

Gedachtewisseling over de cursus ‘Leesrijpheid’:
* Chruf van Kempen, Samenwerkingsverband Waterland
,
* Ewald Vervaet, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam, docent van de cursus ‘Leesrijpheid’ en lid van de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK), en de voormalig uitgever van enkele boeken van Vervaet.

  1. Begin september 2015 schrijft Van Kempen een brief aan alle basisscholen in Volendam. Daarin brengt hij Vervaets theorieën en cursus ‘Leesrijpheid’ in verband met mensen die dyslexie zeggen te kunnen behandelen met prismabrillen en visolietabletten. Klik hier.
  2. Op 16 september plaatst Vervaet Van Kempens schrijven in het kader van twee kampen, nodigt hem uit om een aantal zaken hard te maken en stelt hem juridische stappen in het vooruitzicht indien hij zijn werk nog eens met kwakzalverij in verband mocht brengen. Klik hier.
  3. Op 23 september stelt de voormalige uitgever van enkele boeken van Vervaet de medewerkers van alle basisscholen die onder het Samenwerkingsverband Waterland vallen, op de hoogte van Van Kempens schrijven en Vervaets reactie daarop. Klik hier.
  4. Op 28 september laat het Samenwerkingsverband alle scholen in Volendam weten dat Vervaet excuses gemaakt zijn voor Van Kempens schrijven van begin september en schrijft het Vervaet een brief waarin excuses gemaakt worden voor Van Kempens schrijven van begin september, waarin gesteld wordt dat het Samenwerkingsverband niet zal ingaan op de inhoud van Vervaets schrijven van 16 september en waarin Vervaet een aantal verwijten wordt gemaakt. Klik hier.
  5. Op 5 oktober schrijven Vervaet en de voormalige uitgever van enkele van zijn boeken het Samenwerkingsverband een brief waarin ze op een aantal zaken uit zijn brief van 28 september ingaan en waarin ze het Samenwerkingsverband verzoeken om twee passages uit schrijvens vóór 3 november te herroepen. Klik hier.
  6. Op 4 november 2015 Vervaet laat de schoolleiders in het Waterland weten dat Van Kempen zijn bewering dat Vervaets werk wetenschappelijk niet onderbouwd zou zijn, niet met feiten kan aantonen en dat hij de zaak voor gesloten acht. Klik hier.

===o===

Tweede landelijke bijeenkomst van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs
Op 13 april 2013 heeft de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs zijn tweede landelijke bijeenkomst gehouden. Zie Verslag van de bijeenkomst van 13 april 2013 en Uitgangspunten Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs.

===o===

Zwartboek Kleuters in de knel!
Witboek in voorbereiding
In het kader van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs heeft Elly de Wildt-Dienske half november 2012 het initiatief genomen om verhalen over kleuters en kleuterleerkrachten/-begeleiders die in de knel zaten door het officiële onderwijsbeleid te bundelen in een Zwartboek. Al op 30 november 2012 kon ze de eerste 48 verhalen aanbieden aan Herman Bijsterbosch, coördinerend inspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
Op 9 april 2013 is het volledige Zwartboek met 101 verhalen aangeboden aan de Vast Kamercommissie voor OCW van de Tweede Kamer. Zie Kleuters in de knel!, Aanbieding aan de Tweede Kamer en Aandacht in RTL4-nieuws.
Er is een Witboek in voorbereiding. Schrijf Elly dan aan voor informatie: dehurnsegaper@hetnet.nl.

===o===

Werkgroep Kleuteronderwijs
In het verlengde van de petitie ‘Gedachtewisseling over ontwikkelingsfasen’ (zie meteen hieronder) is op 25 april 2012 de Werkgroep Kleuteronderwijs opgericht. Voor een samenvatting en weergave van de bijeenkomst klik hier.
De opnames van de bijeenkomst zijn op DVD verkrijgbaar voor € 10. Te bestellen bij pouw.legeneplanet.nl pouw.legene@planet.nl.

===o===

Petitie ‘ Gedachtewisseling over ontwikkelingsfasen’
De Onderwijsraad acht ontwikkelingsfasen achterhaald. Volgens veel (vermoedelijk de meeste, zo niet alle) leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn er kwalitatieve overgangen: die fasen bestaan wel degelijk. Hierover zouden zij en andere belanghebbenden en geïnteresseerden een openbare gedachtewisseling willen hebben met de Onderwijsraad. De petitie liep tussen 6 mei en 8 september 2011 en is op 27 september 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor meer informatie. (Gaat u eventueel ook naar ‘Verdwijnend kind?’ hieronder.)
Naar aanleiding van de petitie is er in de Twentsche Courant / Tubantia van 24 oktober 2011 een drie pagina’s tellend artikel verschenen over de ‘Twentse leesmethode’ die haaks staat op doel en inhoud van de petitie. Klik hier.
Omdat de voorstanders van de Twentse leesmethode een aantal onjuistheden beweren over het standpunt van Stichting Histos heeft de secretaris op 1 november 2011 een e-brief gestuurd aan alle basisscholen in Twente. Klik hier.

===o===

‘Ook het onderwijs jaagt kinderen op’
Op 22 november 2010 had Ewald Vervaet een artikel in de Volkskrant over het opjagen van kinderen in de basisschool. In het belang van kinderen, leerkrachten, onderwijssysteem en belastinggeld kan dit opjagen als volgt worden gekeerd: ‘Het dient een aanvaard cultuurgoed te worden dat kinderen ergens aan toe moeten zijn voordat zij van een aanbod kunnen profiteren en dat de overgangen per ontwikkelingsdomein en per kind variëren’.
Klik hier voor het artikel.

===o===

‘Peuters in de schoolbanken?’
Op 2 juni 2010 zond het programma ‘Hoe? Zo?’ van Teleac (Radio 5, 21u00-22u00) een discussie uit over het advies van de Onderwijsraad van 26 mei om kinderen vanaf drie jaar naar de basisschool te laten gaan. Klik hier voor het beluisteren – de discussie staat tussen 0:38 en 8:15 en tussen 15:30 en 41:16.
Al op 26 mei heeft Stichting Histos een persbericht verzonden naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad. Klik hier voor dat persbericht.

===o===

Stand.café
Op 28 november 2009 publiceerde het Onderwijsblad van de Aob de resultaten van een onderzoek onder leerkrachten van de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs; klik hier voor het artikel.
Op 1 december besteedde het radioprogramma Stand.café van de NCRV hier aandacht aan. Klik hieronder voor het beluisteren van het radioprogramma.

===o===

Nachtvluchten
Op 6 juni 2009 zond Radio 1 tussen 6u00 en 7u00 een vraaggesprek uit van Nora Romanesco met Ewald Vervaet.
In het eerste deel komen vooral Ewalds kinderjaren in het Zeeuwsvlaamse Westdorpe aan bod. Klik hieronder voor het beluisteren.

Deel twee draait vooral om Ewalds ontwikkelingspsychologische werk. Klik hieronder voor het beluisteren.

 

===o===

Groep 2 of groep 3?
In maart-april 2009 is er veel aandacht geweest voor het onderwerp ‘kan dit kind na de zomervakantie naar groep 3 of is nog een jaartje groep 2 toch beter?’.
Klik hier voor een artikel hierover in het Noordhollands Dagblad (21 maart 2009). Het artikel is vele malen overgenomen.
Op 16 april 2009 stond hierover een artikel in het Algemeen Dagblad. Wilt u een PDF met dit artikel? Schrijft u dan aan info@stichtinghistos.nl.
Naar aanleiding van het AD-artikel hebben de Kamerleden Van Dijk (CDA) en Van der Vlies (SGP) vragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma. Klik hier voor die vragen.

===o===

Vragenrubriek
Vanaf 1 januari 2009 kunnen de bezoekers van wij.nl aan Ewald Vervaet vragen stellen over de psychologische ontwikkeling in de peuter- (3 – 4,5 jaar) en kleuterjaren (4,5 – 6,5 jaar). Klik hier voor het stellen van een vraag.

===o===

Engels voor kleuters?
Op 19 juni 2008 stelt de Onderwijsraad voor om kleuters Engels te leren, in lessen of door gym en tekenen in het Engels te geven. Bekeken vanuit de psychologische ontwikkeling van het kind is dit geen goed idee.
Klik hier voor een artikel hierover in Trouw (28 juni 2008).

===o===

‘Naar school’
Op 7 juni 2007 is van Ewald Vervaet bij uitgeverij Ambo het boek ‘Naar school; psychologie van 3 tot 8’ verschenen. Op 8 juni 2007 werd er naar aanleiding daarvan een studiemiddag gehouden over de ontwikkeling van geletterdheid: ‘Schrijven, lezen en dyslexie’. En op 12 juli kwam al de tweede druk op de markt!
Klik hier voor meer informatie over ‘Naar school’.

===o===

Positivismedebat
Op 28 april 2006 heeft dr. Ewald Vervaet het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) verzocht een discussie te openen over de positivistische onderzoeksmethode in het algemeen en over die in de psychologie in het bijzonder. Dat verzoek is door zes hoogleraren aanbevolen en door 36 overige academici ondersteund. Klikt u hier voor dat verzoek.

* Positivistische psychologie: geslaagd of mislukt?
In het verlengde van het verzoek van 28 april 2006 aan de KNAW is op woensdag 8 november 2006 in Amsterdam een studiemiddag gehouden. Klik hier voor meer informatie over de studiemiddag.
Op 20 november 2006 heeft Vervaet zijn bevindingen over de studiemiddag aan de KNAW geschreven. Klik hier voor dat schrijven.

* Aan Vervaets verzoek van 28 april 2006 gingen vooraf:
– September 2004: artikel ‘Solist onder psychologen’ (Natuurwetenschap & techniek). Klik hier voor dat artikel.
– 5 April 2005: discussieavond ‘Sociale wetenschap kan beter, veel beter!’ (Studium Generale, Universiteit Twente). Klik hier voor de bijdragen van de sprekers.
– 12 November 2005: artikel ‘Ze testen maar een beetje raak’ (de Volkskrant); 23 december 2005: Naschrift van Vervaet. Klik hier voor beide.

===o===

Einstein en de psychologie
Ter gelegenheid van de Wetenschapsweek 2005 is het artikel ‘Einstein en de psychologie’ verschenen. Klik hier voor dat artikel.

===o===

Econometrie: CPB-doorrekeningen, een kaartenhuis op drijfzand
Naar aanleiding van de CPB-doorrekeningen in de aanloop naar de Kamerverkiezingen van 6 mei 1998 heeft Ewald Vervaet die doorrekeningen kritisch onder de loep genomen. Klik hier voor zijn gedachtegang en conclusies.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 12 oktober 2019